श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय एकोणीसवा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 19

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय एकोणीसवा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 19

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

एकाग्रचित्ते करिता श्रवण । तेणे होय दिव्य ज्ञान ।
त्या ज्ञाने परमार्थसाधन । पंथ सुलभ होतसे ॥१॥

सच्चरित्रे श्रवण करिता । परमानंद होय चित्ता ।
ओळखू ये सत्यासत्यता । परमार्थ प्रपंचाची ॥२॥

या नरदेहा येवोन । काय करावे आपण ।
जेणे होईल सुगम । दुस्तर हा भवपंथ ॥३॥

ज्यांसी वानिती भले । सज्जन ज्या मार्गे गेले ।
सर्व दुःखमुक्त झाले । तो पंथ धरावा ॥४॥

बोलणे असो हे आता । वर्णू पुढे स्वामीचरिता ।
अत्यादरे श्रवण करिता । सर्वार्थ पाविजे निश्चये ॥५॥

प्रसिद्ध आळंदी क्षेत्री । नामे नृसिंहसरस्वती ।
जयांची सर्वत्र ख्याती । अजरामर राहिली ॥६॥

कृष्णातटाकी क्षेत्रे पवित्र । ती देखिली त्यांनी समस्त ।
नाना योगाभ्यासी बहुत । महासाधू देखिले ॥७॥

करावे हठयोगसाधन । ऐसी इच्छा बहुत दिन ।
नाना स्थाने फिरोन । शोध करिती गुरुचा ॥८॥

जपी तपी संन्यासी । देखिले अनेक तापसी ।
जे सदा अरण्यवासी । योगाभ्यासी बैसले ॥९॥

एक सूर्यमंडळ विलोकिती । एक पंचाग्निसाधन करिती ।
एक वायू भक्षिताती । मौन धरिती कितीएक ॥१०॥

एक झाले दिगंबर । एकी केला उर्ध्व कर ।
एक घालिती नमस्कार । एक ध्यानस्थ बैसले ॥११॥

एक आश्रमी राहोन । शिष्या सांगती गुह्यज्ञान ।
एक करिती तीर्थाटन । एक पूजनी बैसले ॥१२॥

ऐसे असंख्य देखिले । ज्ञान तयांचे पाहिले ।
कित्येकांचे चरण धरिले । परि गेले व्यर्थची ॥१३॥

हठयोग परम कठीण । कैसा करावा साध्य आपण ।
याविषयी पूर्ण ज्ञान । कोणी तयाते सांगेना ॥१४॥

एके समयी अक्कलकोटी । स्वामीदर्शनेच्छा धरूनी पोटी ।
आले नृसिंहसरस्वती । महिमा श्रींचा ऐकोनी ॥१५॥

नृसिंहसरस्वती दर्शनासी । येती कळले समर्थांसी ।
जाणिले त्यांच्या हृद़्गता । अंतरामाजी आधीच ॥१६॥

सन्मुख पाहोनी तयांना । आज्ञाचक्र भेदांतला ।
एक श्लोक सत्वर म्हटला । श्रवणी पडला तयांच्या ॥१७॥

श्लोक ऐकता तेथेचि । समाधी लागली साची ।
स्मृति न राहिली देहाची । ब्रह्मरंध्री प्राणवायू ॥१८॥

आश्चर्य करिती सकळ । असो झालिया काही वेळ ।
समाधी उतरता तत्काळ । नृसिंहसरस्वती धावले ॥१९॥

स्वामी पदांबुजांवरी । मस्तक ठेविले झडकरी ।
सद़्गदित झाले अंतरी । हर्ष पोटी न समावे ॥२०॥

उठोनिया करिती स्तुती । धन्य धन्य हे यतिमूर्ती ।
केवळ परमेश्वर असती । रुप घेती मानवाचे ॥२१॥

मी आज कित्येक दिवस । हठयोगसाधन करायास ।
केले बहुत सायास । परी सर्व व्यर्थ गेले ॥२२॥

स्वामीकृपा आज झाली । तेणे माझी इच्छा पुरली ।
चिंता सकल दुर झाली । कार्यभाग साधला ॥२३॥

असो नृसिंहसरस्वती । आळंदी क्षेत्री परतोनी येती ।
तेथेचि वास्तव्य करिती । सिद्धी प्रसन्न जयांना ॥२४॥

बहुत धर्मकृत्ये केली । दूरदूर किर्ती गेली ।
एकेदिवशी काहीवेळी । अक्कलकोटी पातले ॥२५॥

घेतले समर्थांचे दर्शन । उभे राहिले कर जोडोन ।
झाले बहुत समाधान । गुरुमुर्ति पाहोनिया ॥२६॥

पाहोनी नृसिंहसरस्वतीसी । समर्थ बोलले त्या समयासी ।
लोकी धन्यता पावलासी । वारयोषिता पाळोनी ॥२७॥

तियेसी द्यावे सोडोनी । तरीच श्रेष्ठत्व पावसी जनी ।
मग सहजचि सुरभुवनी । अंती जासी सुखाने ॥२८॥

ऐकोनी समर्थांची वाणी । आश्चर्य वाटले सकला मनी ।
नृसिंहसरस्वती स्वामी असोनी । विपरीत केवी करतील ॥२९॥

परी अंतरीची खूण । यति तत्काळ जाणोन ।
पाहो लागले अधोवदन । शब्द एक ना बोलवे ॥३०॥

सिद्धी करोनी प्रसन्न । वाढविले आपुले महिमान ।
तेचि वारयोषितेसमान । अर्थ स्वामीवचनाचा ॥३१॥

असो तेव्हापासोनि । सिद्धी दिधली सोडोनी ।
येवोनी राहिले स्वस्थानी । धर्मकृत्ये बहु केली ॥३२॥

यशवंतराव भोसेकर । नामे देव मामलेदार ।
त्यासीही ज्ञान साचार । समर्थ कृपेने जाहले ॥३३॥

ऐसे सच्छिष्य अनेक । श्रीकृपेने ज्ञानी विशेष ।
ज्यांनी ओळखिले आत्मस्वरुप । महिमा त्यांचा न वर्णवे ॥३४॥

वासुदेव फडके ब्राह्मण थोर । ज्यांची प्रसिद्धी सर्वत्र ।
इंग्रजी अंमलात अनिवार । होऊनी बंड केले ज्यांनी ॥३५॥

समर्थांची कृपा होता । इच्छित कार्य साधेल तत्त्वता ।
ऐसे वाटले त्याचे चित्ता । दर्शनाते पातला ॥३६॥

करी नग्न तलवार । घेवोन आला श्रींसमोर ।
घालोन साष्टांग नमस्कार । मनामाजी प्रार्थीत ॥३७॥

स्वकार्य चिंतोनी अंतरी । खड्ग दिधले श्रींच्या करी ।
म्हणे मजवरी कृपा जरी । तरी खड्ग हाती देतील ॥३८॥

जावोनी बैसला दूर । श्रींनी जाणिले अंतर ।
त्यांचे पाहोनि कर्म घोर । राजद्रोह मानसी ॥३९॥

लगबगे उठली स्वारी । सत्वर आली बाहेरी ।
तरवडाचे झाडावरी । तलवार दिली टाकोनी ॥४०॥

वासुदेवराव पाहोनी । खिन्न झाला अंतःकरणी ।
समर्थांते आपुली करणी । नावडे सर्वथा म्हणतसे ॥४१॥

कार्य आपण योजिले । ते शेवटा न जाय भले ।
ऐसे समर्थे दर्शविले । म्हणूनी न दिले खड्ग करी ॥४२॥

परी तो अभिमानी पुरुष । खड्ग घेवोनि तैसेच ।
आला परत स्वस्थानास । झेंडा उभारिला बंडाचा ॥४३॥

त्यात त्यासी यश न आले । सर्व हेतू निष्फळ झाले ।
शेवटी पारिपत्य भोगले । कष्ट गेले व्यर्थचि ॥४४॥

असो स्वामींचे भक्त । तात्या भोसले विख्यात ।
राहती अक्कलकोटात । राजाश्रित सरदार ॥४५॥

काही कारण जहाले । संसारी मन विटले ।
मग प्रपंचाते सोडिले । भक्त झाले स्वामींचे ॥४६॥

मायापाश तोडोनी । दृढ झाले स्वामीचरणी ।
भजन पूजन निशीदिनी । करिताती आनंदे ॥४७॥

अकस्मात एके दिवशी । भयभीत झाले मानसी ।
यमदूत दिसती दृष्टीसी । मृत्यूसमय पातला ॥४८॥

पाहोनिया विपरीत परी । श्रीचरण धरिले झडकरी ।
उभा राहिला काळ दूरी । नवलपरी जाहले ॥४९॥

दीन वदन होवोनी । दृढ घातली मिठी चरणी ।
तात्या करिती विनवणी । मरण माझे चुकवावे ॥५०॥

ते पाहोनी श्रीसमर्थ । कृतान्तासी काय सांगत ।
हा असे माझा भक्त । आयुष्य याचे न सरले ॥५१॥

पैल तो वृषभ दिसत । त्याचा आज असे अंत ।
त्यासी न्यावे त्वा त्वरित । स्पर्श याते करु नको ॥५२॥

ऐसे समर्थ बोलले । तोची नवल वर्तले ।
तत्काळ वृषभाचे प्राण गेले । धरणी पडले कलेवर ॥५३॥

जन पाहोनी आश्चर्य करिती । धन्यता थोर वर्णिताती ।
बैलाप्रती दिधली मुक्ती । मरण चुकले तात्यांचे ॥५४॥

ऐशा लीला असंख्य । वर्णू जाता वाढेल ग्रंथ ।
हे स्वामीचरित्र सारामृत । चरित्रसारमात्र येथे ॥५५॥

जयाची लीला अगम्य । ध्याती ज्याते निगमागम ।
सुर-नर वर्णिताती गुण । अनादिसिद्ध परमात्मा ॥५६॥

नानारुपे नटोनी । स्वेच्छे विचरे जो या जनी ।
भक्ता सन्मार्ग दाखवोनी । भवसागरी तारीत ॥५७॥

त्या परमात्म्याचा अवतार । श्रीस्वामी यति दिगंबर ।
प्रगट झाले धरणीवर । जगदुद्धाकारणे ॥५८॥

त्यांची पदसेवा निशीदिनी । करोनी तत्पर सदा भजनी ।
विष्णू शंकराचे मनी । हेचि वसो सदैव ॥५९॥

इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत । नाना प्राकृत कथा संमत ।
सदा परिसोत प्रेमळ भक्त । एकोनविंशोऽध्याय गोड हा ॥६०॥

॥ श्रीस्वामीचरणार्पणमस्तु ॥ श्रीमस्तु शुभंभवती ॥


श्री स्वामी चरित्र सारामृत अन्य अध्याय


श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय पहिला | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 1
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय दुसरा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 2
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय तिसरा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 3
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय चौथा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 4
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय पाचवा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 5
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय सहावा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 6
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय सातवा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 7
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय आठवा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 8
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय नववा  | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *