अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 21 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 21

श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

जयजयाजी सद्‍गुरु उदारा ॥ करुणार्णवा कृपासागरा ॥
तुजवीण मज आसरा ॥ नसे दुसरा कृपाळुवा ॥ १ ॥

कृपाकटाक्षे निरखावें ॥ भक्तजन प्रतिपाळावें ॥
अर्भकापरी पुरवावे ॥ लळे माझे स्वामियां ॥ २ ॥

जी जी आळ घेतसे बाळक ॥ ते ते पिता पुरवीत देख ॥
तेवीं मी रंकानुरंक ॥ घ्यावी भाक महाराजा ॥ ३ ॥

ऐका श्रोतेजन चतुर ॥ मलमहिमा परिकर ॥
जो ऐकतां भव दुस्तर ॥ निरसें साचार अनायासें ॥ ४ ॥

सायास न करितां अनायासें ॥ सांपडे निधीचा सारांश ॥
कवडी देऊनि सांपडे परिस ॥ केवीं अव्हेरावा चतुरें ॥ ५ ॥

तैसेंचि हें मलमहात्म जाण ॥ लक्ष्मी नारायण संवाद पूर्ण ॥
अगाध येथींचे पुण्याचरण ॥ करा साधन येवढें ॥ ६ ॥

श्रीरुवाच ॥ वदब्राह्मणसेवायाः फलं किं स्याद्दयानिधे ॥
तस्सेवयाकस्य पुनः संजातं सम्यगीहितं ॥ १ ॥

लक्ष्मी वदे जी कृपावंता ॥ मागें निवेदिली जे कथा ॥
ते आकर्णिली श्रवणपंथा ॥ परी संशय तत्वता निरसिजे ॥ ७ ॥

ब्राह्मणसेवा केलियाचें फळ ॥ अथवा दान केलिया पुष्कळ ॥
याचें कवण असे हो फळ ॥ करिता सफळ कवण जाले ॥ ८ ॥

हें सविस्तर निवेदावें ॥ कृपाळुत्वें परिसवावें ॥
जेवीं बाळकालागीं स्वभावें ॥ मुखीं घाली कवळातें ॥ ९ ॥

ऐकून लक्ष्मीची वाणी ॥ बोलता जाला शारंगपाणी ॥
म्हणे ऐके हो चतुर भामिनी ॥ परोपकारणीं बोल तुझे ॥ १० ॥

विष्णुरुवाच ॥ श्रुणुसुंदरी वक्ष्यामि द्विजसेवा महोदयं ॥
इतिहासं महापुण्यं दुःखदारिद्र्यनाशनं ॥ २ ॥

ऐके हो सागर तनये ॥ द्विजसेवा पुण्यमहोदये ॥
जे आचरलिया पापक्षय ॥ तात्काळ होय शुभानने ॥ ११ ॥

अस्तिदेशो विराटख्यो महाधनजनावृतः ॥
पुण्यवज्जनपुण्यात्मा पुण्यतीर्थशतावृतः ॥ ३ ॥

न दुर्भिक्षं कदाप्यस्मिन्कस्यचिद्‌पुण्ययोगतः ॥
राजवर्यस्य देवस्य वरदानप्रभावतः ॥ ४ ॥

विराट देशाचिये ठायीं ॥ एक आश्चर्य वर्तलें पाही ॥
तें परिसवूं सर्वही ॥ श्रवण करीं एकभावें ॥ १२ ॥

हें सकळ श्रवण केलियाचें फळ ॥ दुःख नासुनि जाय सकळ ॥
तरी देशी एक नगर विशाळ माहुरनाम तयाचे ॥ १३ ॥

तेथील जन समस्त पाही ॥ स्वधर्माचारी सर्वही ॥
धनवान पुत्र कलत्र पाहीं ॥ व्याधी नाहीं तिळभरी ॥ १४ ॥

दुःख दरिद्र रोग चिंता ॥ नसे कोठें तयासीं वार्ता ॥
रिक्त हस्ते न दवडिती अतीथा ॥ कथावार्ता घरोघरी ॥ १५ ॥

तेथील देवी परम दारुण ॥ रेणुका तीते नामाभिधान ॥
परशुराम जननीपूर्ण ॥ ख्याती जाण त्रिभुवनीं ॥ १६ ॥

ते जमदग्नीची भार्या पाहीं ॥ जगत्रयीं पूजिती सर्वही ॥
कामना पुरवितसे तेही ॥ भक्तजनाची आदरें ॥ १७ ॥

अनसूयामाजी महासती ॥ तें स्थानीं वसे पुण्यमूर्ती ॥
जियेची कीर्ती वाखाणिती ॥ पुराणें गाती अद्‍भुत ॥ १८ ॥

तेथें वसती ऋषी समुदावो ॥ जे पापा वेगळे महानुभावो ॥
केवळ अपरसूर्य पाहो ॥ वसती ते ठायी सकलही ॥ १९ ॥

तंव तेथील शूद्र असे एक ॥ साधु परम भावार्थी निष्कपट देख ॥
धनवान परम धार्मिक ॥ विप्रसेवनीं देख सादरु ॥ २० ॥

प्रतिदिनी विप्रसेवा करी ॥ भावार्थे तयाचे चरण चुरी ॥
पादप्रक्षाळपणातें उष्ण वारी ॥ स्वकरें आणून ठेवीत ॥ २१ ॥

स्वकरें चर्ची चंदनातें ॥ आंग मर्दितसे भावार्थे ॥
पुष्पमाळा गुंफोनि हाते ॥ सुवासयुक्त घालीतसे ॥ २२ ॥

शय्यावस्त्रे अलंकार ॥ देऊन तोषवी धरामर ॥
कोणी आलिया दारासमोर ॥ रिक्त हस्तें दवडीना ॥ २३ ॥

आवडे तया तेंची भोजन ॥ षड्रस घृतासहित अन्न ॥
इच्छित पदार्थ पुरवी आणून ॥ परी कदा उद्दिग्न नोहेची ॥ २४ ॥

अतिथ आलिया द्वारीं ॥ श्वानापरी गुरगुरी ॥
भार्याही वर्ते तयाचि परी ॥ म्हणती लंडभिकारी केवढा हा ॥ २५ ॥

पाठ पुरविली मागणारी ॥ उसंत नाही क्षणभरी ॥
नित्यानित्य कोठून वारी ॥ घालावीं साचार तयातें ॥ २६ ॥

ऐसा तो नसेची शूद्र रावो ॥ धन पाळना मत याचें पाहाहो ॥
नांवासारखी करणी पाहावो ॥ नित्यानित्य आचरे ॥ २७ ॥

भार्या तयाची पतिव्रता ॥ एकोमय वर्तती उभयतां ॥
नुलंघी कधी पतिवचनार्था धर्मपंथातेही वर्ततसे ॥ २८ ॥

तेही स्वअंगें नित्यानित्य ॥ विप्र स्त्रियांची सेवा करित ॥
जे मागती प्रियवस्तू ती पुरवीत ॥ नाहीं न म्हणत कदापिही ॥ २९ ॥

ऐसीं दंपत्यें उभयतां ॥ विप्रकाजीं धन वेचितां ॥
वाचें नाणितीच सर्वथा ॥ अगर्विता दोघेही ॥ ३० ॥

सेवाकरितां दोघेंही ॥ खेद न मानितीच कांहीं ॥
उल्हासयुक्त सदांसर्वदांही ॥ गर्व नाहीं तिळभरी ॥ ३१ ॥

पदरीं असलिया धन ॥ जो अगर्वित सुखसंपन्न ॥
तो ईश्वरी अंश जाण ॥ म्हणती सज्ञान विवेकी ॥ ३२ ॥

विद्या असोन विनयता ॥ धन असूनि लीनता ॥
शक्ति असूनी गर्वरहितता ॥ तो ईश्वरी अंश जाणिजे ॥ ३३ ॥

धन किती वेंचिले धर्मकार्या ॥ हें स्मरणची नाहीं तया ॥
सदां करी शास्त्रचर्चा ॥ तो ईश्वरी अंश जाणिजे ॥ ३४ ॥

केलें सुकृत बोले वाचें ॥ भय मानिलें लोकनिंदेचें ॥
उणें बोले दुर्जनाचें ॥ तो ईश्वरी अंश जाणिजे ॥ ३५ ॥

परोपकारीं लावी वयसा ॥ धर्मकारणीं वेचितसे पैसा ॥
संसार करी वैराग्यें ऐसा ॥ तो ईश्वरी अंश जाणिजे ॥ ३६ ॥

परस्त्री देखतां अंधनयनीं ॥ परनिंदा बोलतां मुका वदनीं ॥
आत्मस्तुती ऐकतां बधीर कर्णी ॥ तो ईश्वरी अंश जाणिजे ॥ ३७ ॥

गेलियाचा नाहीं खेद ॥ प्राप्त जाहलिया नाहीं आनंद ॥
झगटें नेदीं अष्टमद ॥ तो ईश्वरी अंश जाणिजे ॥ ३८ ॥

ऐसिये चिन्हीं तो वर्तता ॥ शूद्र आणि त्याची कांता ॥
सन्मार्गे वर्तती उभयतां ॥ पुण्यवार्ता पूर्वीची ॥ ३९ ॥

तंव तेथें एक विपरीत ॥ वर्तलें श्रवण करीं यथार्थ ॥
शूद्राचे देहीं कुष्ट भरत ॥ अकस्मात दैवयोग ॥ ४० ॥

रक्त पू गळे रात्रंदिवस ॥ उदास झाले मानस ॥
म्हणे आचरतां स्वधर्मास ॥ केवी नाश शरीरीं ॥ ४१ ॥

आतां विप्रसेवा कैची मज ॥ क्षीणता प्राप्त जाली सहज ॥
जगीं जाली थोर काज ॥ कवण काज वांचलिया ॥ ४२ ॥

नेणों कवण पापाचा ठेवा ॥ आतां मरण दे गा देवा ॥
ऐसा उदास जाला जिवा ॥ परी आयुष्य ठेवा सरेना ॥ ४३ ॥

कैची सेवा तया विप्राची ॥ व्यथा अधिकाधिक त्याची ॥
तंव भार्या सगुण तयाची ॥ सत्य साची पतिव्रता ॥ ४४ ॥

एकदां प्रार्थी भ्रतारास ॥ म्हणे स्वामी व्यथा दिवसेंदिवस ॥
अधिक जाली तेणें मानस ॥ खेदरूप जाण सर्वदा ॥ ४५ ॥

तरी आतां प्राप्त झाला मलमास ॥ समग्र जाती तीर्थस्नानास ॥
तुम्हीं तों चित्तीं उदास ॥ सोडा आस प्रपंचाची ॥ ४६ ॥

धन्य तेची पतिव्रता ॥ उपदेशितसे तो भर्ता ॥
लावी मोक्षाचिया पंथा ॥ देह अवस्था जाणोनी ॥ ४७ ॥

नाहीं तरी इतर ज्या कांता ॥ रडती आपुल्या सुखस्वार्था ॥
म्हणती तुम्हीं मेलिया सर्वथा ॥ आमुची अवस्था केवी होय ॥ ४८ ॥

लेंकरेंबाळें धाकुटीं सकळ ॥ कोण करील यांचा प्रतिपाळ ॥
अहो देवा वोखटी वेळ ॥ फुटकें कपाळ आमुचें ॥ ४९ ॥

ऐसें म्हणूनी सकळ रडती ॥ परी तयाची न जाणती गति ॥
जिता द्रव्या नाश करिती ॥ मेल्या रडती सुख स्वार्था ॥ ५० ॥

हा तो अनुभव सकळांमागे ॥ अंती एकलें जाणे लागे ॥
कोणी न येती कोणा मागें ॥ प्रचीत आंगें पाहावीं ॥ ५१ ॥

तयाचें सार्थक करितां ॥ धन नवे चित्तीं सर्वथा ॥
म्हणती हे सरलिया आतां ॥ लेकुरें केउता जगती हे ॥ ५२ ॥

जन्मवरी जें धन सांचलें ॥ ते धर्मकाजीं नाहीं लविलें ॥
शेवटीही कामा नाहीं आलें ॥ सार्थकावीण गेले प्राणी ते ॥ ५३ ॥

सार्थकावीण प्राणियासि ॥ सुटका नाहीं मृत्युपुरीसी ॥
हें न जाणून मानसीं ॥ शेवटीं कासाविसी होताती ॥ ५४ ॥

यालागीं चतुर जे ज्ञानी ॥ सार्थकाविण वय न घालावें कोणी ॥
एका चक्रपाणीवांचुनी ॥ सोडविता नसे सर्वथा ॥ ५५ ॥

म्हणाल द्रव्याविण सार्थक न घडे ॥ तरीं शरीर झिजवावें रोकडें ॥
यासी तो नाहीं अवघड ॥ नामस्मरण घडे जिव्हेसीं ॥ ५६ ॥

नामस्मरणातें उसंत नाहीं ॥ रिकामीं बडबड सर्वांठायीं ॥
पुराणीं जातां अवसर नाहीं ॥ रिकामा ठाईं अनुसरत ॥ ५७ ॥

ऐसे जे व्यर्थ घालिती वय ॥ तयातें केउता तरुणोपाय ॥
कांहीं तरीं धरीं सोय ॥ आतां तूं या कर्माची ॥ ५८ ॥

दुर्लभ नरदेह लाधला ॥ बहुतां सुकृतें प्राप्त जाला ॥
तो कवडीचे बदला नाहीं आला ॥ घात केला आपुला आपण ॥ ५९ ॥

असो हा पाल्हाळ बहुसाळ ॥ श्रोते म्हणती उठलें कपाळ ॥
कथा टाकूनि पाल्हाळ ॥ व्यर्थ लाविला कवीनें ॥ ६० ॥

दृष्टांतीं बोलणें लागे ॥ म्हणोनि न याहो रागें ॥
कथा राहिली जी मागें ॥ परिसा आंगें सर्वही ॥ ६१ ॥

इतर स्त्रिया परियेसी ॥ ते शूद्र वनिता नव्हे तैसी ॥
उपदेशितसे भ्रतारासी ॥ जावें तीर्थासी म्हणोनी ॥ ६२॥

तयासीं मानलें उत्तर ॥ बुद्धीतव कर्मानुसार ॥
पूर्व सुकृत घडले साचार ॥ उभें ठाकलें येऊनी ॥ ६३ ॥

आजवरी विप्रसेवा केली ॥ तेची आतां कामा आली ॥
वासना तयाची फिरली ॥ वृत्ती मुरडली सुखस्वार्था ॥ ६४ ॥

यालागीं पहिलेंचि असावें दृढपण ॥ वेळेची कामा न पडे आठवण ॥
म्हणोनी नित्यानित्य मन ॥ व्हावें अनन्य भगवंतीं ॥ ६५ ॥

तंव तो शूद्र काय करिता जाला ॥ आकर्णोनि कांतेच्या बोला ॥
धनाचा संचय होता केला ॥ तो यथा भागें विभागिता जाला ॥ ६६ ॥

एक भाग कांतेंलागिं देत ॥ दो भाग स्वपुत्रातें देत ॥
एक आपणा पैं ठेवित ॥ तीर्थयात्रा निमित्य धर्मातें ॥ ६७ ॥

ऐसा सकळ धनाचा व्यय केला ॥ मग परिवारेंसीं निघतां जाला ॥
समागमें विप्रांचा मेळा ॥ सवें चालिला अपार ॥ ६८ ॥

मार्गी जातां सकळांचा ॥ सेवका हातीं समाचार त्यांचा ॥
घेतसे पदार्थांनी साचा ॥ करि स्वधनाचा व्यय पैं ॥ ६९ ॥

ऐसें करितां तयातें ॥ प्राप्त जाले गौतमी तें ॥
वास्तव्य केलें तेथें ॥ मास परियंत ते ठायीं ॥ ७० ॥

तंव तो पुरुषोत्तम मास ॥ सकळ जाणूनी जन जाती स्नानास ॥
आपणही उठत बैसत जातसे ॥ सर्वांमागे स्नानासीं ॥ ७१ ॥

आधींच गौतमी पवित्रता ॥ वरी मलमास प्राप्त होतां ॥
तें पुण्य न भूतो न भविष्यता ॥ वरी प्राप्तता सत्संग ॥ ७२ ॥

एक गंगाबिंदु झगटतां शरीरीं ॥ तात्काळ होय पापाची बोहरी ॥
संत ब्राह्मण सेवा तयावरी ॥ हे तो अधिकाधिक होय पैं ॥ ७३ ॥

एतत्तालतमालसलसरलव्यालोलवल्लीलता ॥
छन्नं सूरकरप्रतापरहितं शंखेंदु कुंदोज्वलं ॥ ५ ॥

गंधर्वामर सिद्धकिन्नरवधूतुंगस्तनस्फालितं ॥
स्नानाय प्रतिवासरं भवतु मे गांगं जलं निर्मलं ॥ ६ ॥

ऐसा शूद्र स्नान करितसे ॥ वरी ब्राह्मणांचे चरणतीर्थ प्राशीतसे ॥
तेंची स्वयें शरीरा लावितसे ॥ तें तीर्थ गंगोदकेंसी ॥ ७४ ॥

ऐसा नेम एक मासवरी पूर्ण ॥ आचरला तो शूद्र जाण ॥
तंव नवल जालें तेच क्षण ॥ मासगणना संपूर्ण होतां ॥ ७५ ॥

तयाचा कुष्ट जाऊनि पाहे ॥ शरीरीं जाला दिव्य देहे ॥
मना चोज मानिताहे ॥ म्हणे नवल काय हें जालें ॥ ७६ ॥

या व्याधीमुळे बहुत ॥ द्रव्य वेंचलें अपरिमित ॥
परी व्याधी नव्हे शांत ॥ तो स्नानेंच निःपात जाहला ॥ ७७ ॥

चमत्कार पाहोनि अद्‍भुत ॥ मग तेथेंच बैसला हेत ॥
मग हर्षभरित होऊन तेथे ॥ उद्यापनातें करितसे ॥ ७८ ॥

ब्राह्मण संतर्पण यथाविधीं ॥ घृतपाचित अन्नें संपादी ॥
नानास्नानदानाचा विधी ॥ विप्रा करीं अर्पितसे ॥ ७९ ॥

त्रैत्रीणिदशक ॥ अपूप करून घृतपाक ॥
ते कांस्यपात्री निक्षेपून देख ॥ वायन देत विप्रातें ॥ ८० ॥

सआज्येंसी तें तंव वाण ॥ वरी शक्तिनुसार घालुनि सुवर्ण ॥
दक्षिणेसहित देतसे दान ॥ भावें जनार्दन स्मरोनी ॥ ८१ ॥

ऐसें उद्यापन करूनिया ॥ उल्हासेसी राहिला त्याच ठायां ॥
नित्य स्मरोनि केशवराया ॥ स्नान सारी गंगोदकीं ॥ ८२ ॥

समूळ पाप लेश झडला ॥ आणि कुष्टही समूळ गेला ॥
तंव तो समीप काळ पातला ॥ विप्र देखतां तयातें ॥ ८३ ॥

ते विष्णुदूत येऊनि ॥ तात्काळ वाहिला विमानीं ॥
ऐसी स्नानाची अगाध करणी ॥ पावला निर्वाणीं मोक्षातें ॥ ८४ ॥

कोटि पापाचा क्षय करूनीं ॥ काया कष्टविली तीर्थसेवनीं ॥
ऐसें पुण्य आचरोनी ॥ पावला निर्वाणीं मोक्षातें ॥ ८५ ॥

आधीं अर्पावें मग पावावें ॥ जैसें द्यावें तैसें घ्यावें ॥
शरीरीं कष्ट भोगावे ॥ मग पावावें सुखातें ॥ ८६ ॥

जैसें वेव्हारी देता धन ॥ अथवा सवाईसी धान्य ॥
तें व्याजासहित येत परतून ॥ तेवी जाण हे गोष्टी ॥ ८७ ॥

भक्तिभावें अर्पितां आडका ॥ मी कदां न घेई फुका ॥
वश्य जालो भावा एका ॥ स्वपदीं निका नेईं तयातें ॥ ८८ ॥

ऐसें पुरुषोत्तम बोलिला ॥ तो लक्ष्मीनें आकर्णिला ॥
तोचि तुम्हां श्रोतियांतें कथिला ॥ प्राकृत भाषेकरूनी ॥ ८९ ॥

आतां पुढें लक्ष्मी करील प्रश्न ॥ त्याचें उत्तर देईल जनार्दन ॥
तें परिसा श्रोतेजन ॥ अति आदरें करूनिया ॥ ९० ॥

श्रोता असलिया सादर ॥ तरी वक्‍तृत्वा हर्षनिर्भर ॥
म्हणोनि जोडूनियां कर ॥ वारंवार प्रार्थितो ॥ ९१ ॥

जैसे वृक्षमुळी घालितां उदक ॥ मग तो फोफावे अधिकाधिक ॥
तैसा श्रोतियां असलिया नेटक ॥ फोंफावें देखवाग्वल्ली ॥ ९२ ॥

इति स्वस्ति श्रीमलमहात्म ग्रंथ ॥ पद्मपुराणींचें संमत ॥
मनोहरसुत विरचित ॥ एकविंशतितमोऽध्याय गोड हा ॥ २१ ॥

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

ओव्याः ९२ ॥ श्लोकः ६ ॥

॥ इति एकविंशतितमोऽध्यायः ॥


पुरुषोत्तम/अधिक मास कथा अन्य अध्याय


अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 1 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 1
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 2 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 2
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 3 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 3
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 4 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 4
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 5 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 5
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 6 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 6
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 7 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 7
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 8 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 8
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 9 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 9
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 10 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *