श्री पुरुषोत्तम मास अध्याय पंचविसावा

अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 25 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 25

श्री गणेशाय नमः ॥

ऐका भाविकजन सकळ ॥ मलमहात्म अतिरसाळ ॥
श्रवण केलिया तात्काळ ॥ झडे कलिमल निजनिष्ठें ॥ १ ॥

साक्षात लक्ष्मी नारायण ॥ तयाचा संवाद जाण ॥
येर लापनिका नव्हे जाण ॥ करा श्रवण भावार्थ ॥ २ ॥

विष्णुरुवाच ॥ श्रुणु सुश्रोणि वक्ष्यामि फलं यन्मलमासजं ॥
सर्वदा सर्व दानोत्थं फलं प्राप्नोति मानवः ॥ १ ॥

सर्वव्रताधिकोमासः सर्वदानाधिकोमतः ॥
सर्वेषामेवमासानमयमेवाधिकोमतः ॥ २ ॥

स्नानं दानं जपो होमः ॥ स्वाध्यायो हरितोषणं ॥
मलिम्लुचे प्रकर्तव्यमनंतं फलमाप्नुयात् ॥ ३ ॥

स्नानेनाथ व्रतेनाथ दीपदाने नवापुनः॥
पूजनेन तु विप्रस्य तथा गोपूजनेनच ॥ ४ ॥

शुष्कार्द पातक घोरं पापसंघात्समुद्भवं ॥
संप्राप्ते मलमासेतु तत्सर्वयाति भस्मसात् ॥ ५ ॥

श्रीविष्णु साक्षात आपण ॥ लक्ष्मी ते म्हणे ऐक वचन ॥
मलमास परम पावन् ॥ करीं श्रवण शुभानने ॥ ३ ॥

सकळ तीर्थामाजी प्रयाग पूर्ण ॥ किंवा शस्त्रामाजी सुदर्शन ॥
वेदामाजी सामवेद जाण ॥ श्रेष्ठपण तयाते ॥ ४ ॥

व्रतामाजी एकादशी ॥ सप्तपुरीमाजी काशी ॥
उत्तम स्नान गंगेसी ॥ भागिरथीसी जेवी घडे ॥ ५ ॥

पुराणामाजी श्रीभागवत ॥ अर्थामाजी भगवद्गीतार्थ ॥
शास्त्रामाजी वेदांत निश्चित ॥ मासांत मलमास हा ॥ ६ ॥

यामाजी उत्तमोत्तम प्रकारीं ॥ संपूर्ण दानातें जो अंगीकारी ॥
सदा सर्वदा मनोच्छाव स्विकारीं ॥ तरीं जन्मफेरी निवारे ॥ ७ ॥

स्नान दान होम जप ॥ स्वाध्याय ऐसें जें तप ॥
मलमासीं करितां अमुप ॥ तरीं नासे पाप तयाचें ॥ ८ ॥

दीपदानादि विप्रसेवन ॥ भावें कीजे ब्राह्मण संतर्पण ॥
दानवस्तु कीजे दान ॥ तरीं पावे सदन तो माझे ॥ ९ ॥

तयाचे शुष्क अथवा घोर ॥ पातकाचा मी न करीं विचार ॥
भस्म करीं मी समग्र सत्वर ॥ नाहीं उशीर मजलागीं ॥ १० ॥

ऐसें वचन नारायणाचें ॥ आकर्णूनी लक्ष्मी वदे साचें ॥
स्वामिया महिमान याचें ॥ अधिकाधिक ऐकिलें ॥ ११ ॥

लक्ष्मीरुवाच ॥
हे स्वामी जनार्दन सर्वेश ॥ यथाशक्ति आचेरे जो दानास ॥
तरीं इतुकें पुण्य प्राप्त होय त्यास ॥ नवल वचनास वाटतसे ॥ १२ ॥

तरीं स्वाभाविक कवणाला ॥ शक्तिनुसार दानधर्म घडला ॥
कोण पावन कोण उद्धरला ॥ पाहिजे कथिला वृत्तांतु ॥ १३ ॥

ऐकूनि ऐसे उत्तर ॥ बोलता झाला सर्वेश्वर ॥
म्हणे कथानक परिकर ॥ श्रवण करीं शुभानने ॥ १४ ॥

ऐक कमळलक्षणे वरदे ॥ पुरातन इतिहास शुभदे ॥
अरुंधती आणि पार्वती संवादे ॥ सुखप्रद श्रवण करी ॥ १५ ॥

एकदा कैलासाप्रती ॥ जाती जाली अरुंधती सती ॥
नमोनियां पार्वती प्रती ॥ अनुवादा संतोषे ॥ १६ ॥

तंव तो मलमासाचा दिवस ॥ प्राप्त होतां त्या समयास ॥
अरुंधती वदे देवीस ॥ ऐक वचनास माझियां ॥ १७ ॥

तूं तंव जगत्रय जननी ॥ साक्षात आदि भवानी ॥
सदा वससी सन्निधानीं ॥ खट्‍वांगपाणी वश्य केला ॥ १८ ॥

कवण पुण्याचिया कोटी ॥ पूर्वि आचरलीस गोमटी ॥
ते मज निवेदी हातवटी ॥ बोलतां होटीं लाजे मी ॥ १९ ॥

मी तंव ऋषि भार्या सत्य ॥ तुजलागीं सर्व असावें श्रुत ॥
परि नेणतपणे असे पुसत ॥ न यावें कोपाते मजलागीं ॥ २० ॥

मासपक्ष वर्षे दिन ॥ कोठे नव्हे तुझे आगमन ॥
टाकूनियां कैलास भुवन ॥ कोठे न जासी शुभानने ॥ २१ ॥

वृद्ध भ्रतार सदांचा पाहीं ॥ भस्मोद्धारण सदा देहीं ॥
सुगंध द्रव्याची वार्ता नाहीं ॥ लवथवित गजचर्मे ॥ २२ ॥

उदक प्राशना तुंबिनीफळ ॥ भक्षावया पात्र नरकपाळ ॥
ऐसें असें परि त्रैलोक्य पाळ ॥ म्हणती अचळ अविनाशी ॥ २३ ॥

ऐशी अविनाश काशी ॥ कवण पुण्य जोडलें तयासीं ॥
ते कृपा करूनियां मजसीं ॥ संकलित अर्थासीं वदावें ॥ २४ ॥

ऐकून अरुंधतीचे वचन ॥ देवी करी हास्यवदन ॥
मग वदती जाली आपण ॥ गौरीरमण तोषकजे ॥ २५ ॥

पार्वत्युवाच ॥ अरुंधति यदा मात्रा एवं स्नेहेनतर्जिता ॥
भर्तुः समीपे वासल्याद्विनोदेनावभाषणात् ॥ ६ ॥

मग वदतसे पार्वती सती ॥ ऐके बाई अरुंधती भर्ता ॥
आमुचा भोळा पशुपती ॥ स्नेहे मजप्रती पाळीत ॥ २६ ॥

जेवीं पुत्रालागीं कृपाळू माता ॥ स्नेहवृद्धि प्रतिपाळिता ॥
तेवीं मातें भोळानाथ ॥ कृपा करीत स्नेहभरें ॥ २७ ॥

भ्रतारची कृपा परिपूर्ण ॥ असलिया दुजे नाठवे जाण ॥
माहेर नाठवे तिये लागून ॥ भ्रतार पूर्ण स्नेहाळू ॥ २८ ॥

नानापरी विनोदे रीती ॥ समयीं संतोषवी मजप्रती ॥
हे तंव पूर्वीची रीती ॥ तेही पद्धती वेगळीच ॥ २९ ॥

मी असतां पितृगृहीं ॥ कुमारीदशा प्राप्त देहीं ॥
ऎसें असतां एकेसमयीं ॥ दुर्वास आले भेटीसी ॥ ३० ॥

तपिया माजी शिरोमणी ॥ महाराज तो दुर्वासमुनी ॥
तेणें माझिया पितया लागुनी ॥ निवेदिली काहाणी ते ऐका ॥ ३१ ॥

मलमास महिमा परिकर ॥ मुनिरावो वदला अपार ॥
तेथेंचि मी होऊन तत्पर ॥ श्रवणरंध्री आकर्णिलें ॥ ३२ ॥

मग तेथेची बसला हेत ॥ मीही आचरें नित्यानित्य ॥
संपूर्ण साधिलेंसे व्रत ॥ पिता करवित उद्यापन ॥ ३३ ॥

तया पुण्यें करूनि जाण ॥ प्रसन्न झाला त्रिनयन ॥
अर्धांगी ठाव देई म्हणोन ॥ वदतां तथास्तु ऐसें म्हणे ॥ ३४ ॥

तोची व्रत प्रभावो फळला ॥ शंकरा ऐसा पति प्राप्त जाला ॥
मलमास महिमा परिकर ॥ न भूतो न भविष्यति ॥ ३५ ॥

ऐसें सांगतां पार्वती ॥ बोलती जाली अरुंधती ॥
म्हणे कृपा करून मजप्रती ॥ व्रत पद्धति निवेदी पैं ॥ ३६ ॥

मी व्रत संपादीन ॥ भावार्थे जाण आचरेन ॥
विनाव्रतें दानाविण ॥ निरर्थक जाण जन्म हा ॥ ३७ ॥

ऐसें बोलतां विनयवाणी ॥ ऋषिभार्या शिरोमणी ॥
मग बोलती जाली भवानी ॥ तेंची श्रवणीं परिसवूं ॥ ३८ ॥

पार्वती म्हणे शुभ कल्याणी ॥ ऐकहो माये साध्वी शिरोमणी ॥
मासामाजी प्रतिदिनी ॥ ऐक अरुंधती सुशीळे ॥ ३९ ॥

द्वादशी संक्रांती पाहीं ॥ त्या विभागिल्या मासाच्या ठायीं ॥
प्रतिमासातें पर्वे सर्वही ॥ पुण्यदेही आचरती ॥ ४० ॥

परी या मलमासाच्या ठायीं ॥ संक्रातिये ठावेचि नाहीं ॥
म्हणोन असकृत पाहीं ॥ म्हणती जाण निश्चयेंसी ॥ ४१ ॥

म्हणोन पर्वकाळ उत्तमोत्तम ॥ येथें कीजे दानधर्म ॥
तेणें योगें पार्वतीरमण ॥ निजधाम वैकुंठीं ॥ ४२ ॥

येथें जे जे जैसें दान कीजे ॥ स्नानविधी आचरिजे ॥
तैसें तैसें फळ पाविजे ॥ सायास न करितां अनायासे ॥ ४३ ॥

ऐसे वाक्य वदतां गौरी ॥ येरी मागुती नमस्कारी ॥
मस्तक ठेवी चरणांवरी ॥ म्हणे कृपा करी स्वामिणीये ॥ ४४ ॥

तरी मलमहिमा अनुपम्य ॥ मज निवेदावा संपूर्ण ॥
तुम्हीं केले व्रत तेही जाण ॥ करावे कथन मजलागी ॥ ४५ ॥

स्वये मी अंगिकारीन ॥ तया व्रतालागीं आचरेन ॥
इतुके देई कृपादान ॥ करीं पावन जननीये ॥ ४६ ॥

ऐकोनि ऐसिया वचनाते ॥ उमा निवेदितसे तियेते ॥
म्हणे ऐकें संपूर्ण व्रतातें ॥ जें मी आचरलें भामिनी ॥ ४७ ॥

तेंची कथित्ये तुजलागूनी ॥ प्रात:काळीं स्नानातें सारुनी ॥
चंद्रमौळीतें नमस्कारुनी ॥ बैसे पूजनीं आदरें ॥ ४८ ॥

षोडशोपचारें पूजा समस्त ॥ साहित्येसी यथास्थित ॥
कांही न्यून पदार्थांत ॥ उणे पडो नेदी सर्वथा ॥ ४९ ॥

मग अश्वात्थातळीं आसन ॥ घालून बैसे निवांत मन ॥
तेथें गौरी पंचकाते स्थापून ॥ करी पूजन यथाविधी ॥ ५० ॥

गौरी पंचक माझिये मातेतें ॥ मज आंदण दिधलेसे तियेने ॥
करीतसे तेची मी पूजन ॥ भाव धरूनी अवधारीं ॥ ५१ ॥

पंचामृत पूजा सोपस्कारी ॥ नित्य पूजिती पंचगौरी ॥
धूपदीप पुष्पे नानापरी ॥ अर्पी निर्धारी पूजनी ॥५२ ॥

सौभाग्यादि वस्त्रे कज्जल ॥ अर्पि दक्षिणेसी फल तांबूल ॥
नैवेद्य षड्रस सुपरिमळ ॥ अर्पी निर्मळ भावार्थे ॥ ५३ ॥

ऐसी पूजा संपूर्ण मासवरी ॥ करितसे जाण मी सुंदरी ॥
मग उद्यापनाते स्वीकारी ॥ तेही परी अवधारी ॥ ५४ ॥

पाचारूनि विप्र पंचकाते ॥ सहदंपत्यासी तयाते ॥
वस्त्र अलंकारादि सहिते ॥ भोजनाते षड्रस ॥ ५५ ॥

ऐसे करितां उद्यापन ॥ विप्रे दिधले आशीर्वचन ॥
अक्षयी सौभाग्य नव्हे खंडण ॥ साधिले पूर्ण व्रतासी ॥ ५६ ॥

ऐसे संपूर्ण मासवरी जाण ॥ मौन्येची एकभुक्त करून ॥
व्रत साधिले संपूर्ण ॥ फलपूर्ण प्राप्त झाले ॥ ५७ ॥

ऐसे व्रत माझिया आनंदाचे ॥ तूंते निवेदिले आजी साचे ॥
जरी आचरसी नेमाचे ॥ फल तयाचे प्राप्त होय ॥ ५८ ॥

हे व्रत करिती ज्या नारी ॥ त्या पुत्र प्रसवती संसारी ॥
अक्षयी सौभाग्याची परी ॥ लाहे संसारी परिसा ते ॥ ५९ ॥

संपूर्ण व्रत प्रभावी ऐसा ॥ अरुंधतीने आकर्णिला सौरसा ॥
नमोनि उमेच्या चरणरजसा ॥ पुसोनि गृहा पातलीसे ॥ ६० ॥

स्वगृहीं जाऊनियां त्वरें ॥ व्रतारंभ करितसे आदरें ॥
पूर्ण होतांच निर्धारें ॥ अखंड सौभाग्या ते पावली ॥ ६१ ॥

ख्याती जिची त्रिभुवनी ॥ पूजिती जीतें सुरवरमुनी ॥
या व्रताची ऎसी करणी ॥ तुजलागुनी कथियेली ॥ ६२ ॥

ऐसा इतिहास पाहीं ॥ लक्ष्मीप्रती वदे शेषशाई ॥
अरुंधती पार्वती संवाद पाहीं ॥ वदला स्वदेही नारायण ॥ ६३ ॥

तोची कथा भाग आघवा ॥ निवेदिला श्रोतिया सर्वां ॥
भावें करूनी आचरावा ॥ मग पहावा प्रत्ययो ॥ ६४ ॥

ऐसे हें गौरीपंचकव्रत ॥ पूजा करावी नेमस्त ॥
तेणें सौभाग्यवर्धन स्त्रियांस ॥ पावे निश्चित आदरेंसी ॥ ६५ ॥

आतां अविश्वास अंतरी ॥ ग्रंथी न धरावा निर्धारी ॥
तेची वर्णु आतां परी ॥ कथा बरी उत्तराध्यायी ॥ ६६ ॥

जे विश्वास न मानिती ग्रंथास ॥ तयाची व्यवस्था कैसी असे ॥
तेचि परिसा सावकाश ॥ पुढती प्रसंगास आदरें ॥ ६७ ॥

जें बोलिला स्वयें नारायण ॥ तेची कथूं श्लोकाधारे करून ॥
म्हणोनि न करावा अनुमान ॥ मानावे वचन दासाचे ॥ ६८ ॥

स्वस्ति श्रीमलमहात्म ग्रंथ ॥ पद्मपुराण सारोद्धार संमत ॥
मनोहरसुत विरचित ॥ पंचविंशतितमोऽध्याय गोड हा ॥ २५ ॥

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥
ओव्या ६८ ॥ श्लोक ६ ॥

॥ इति पंचविशतितमोऽध्यायः ॥


पुरुषोत्तम/अधिक मास कथा अन्य अध्याय


अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 1 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 1
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 2 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 2
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 3 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 3
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 4 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 4
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 5 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 5
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 6 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 6
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 7 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 7
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 8 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 8
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 9 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 9
अधिक / पुरुषोत्तम मास अध्याय 10 | Adhik / Purushottam Maas Adhyaya 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *