श्री गुरुचरित्र सप्तशती अध्याय तिसावा

सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय तिसावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 30

दत्ताधिष्ठित माहोर । तेथें गोपीनाथ विप्र ।
तया होउनी मेले पुत्र । दत्तवर वांचवी एक ॥१॥

ते निष्ठा दत्तावर । ठेउनी करिती संस्कार ।
त्याचा विवाह केला थोर । हर्षे सादर मायबापें ॥२॥

त्यां होय रुप समान । साजे जोडें देवासमान ।
पतिसेवेवांचून । सतीमन न विसंबे ॥३॥

सून महा पतिव्रता । तयां हर्ष हो पहातां ।
तंव आली दुर्दैवता । रोग सुता त्या हो असाध्य ॥४॥

होऊन क्षयरोग । क्षीण झालें पतिचें आंग ।
जेवीना तो तसी चांग । सती हो रोग नसतांही ॥५॥

हो पश्चात्ताप द्विजांला । व्यर्थ वरिली सुभगेला ।
म्हणे तुझा भोग सरला । माहेराला जांई सुखें ॥६॥

ती भयंकर वाचा । ऐकून म्हणे तुमचा ।
जेथ देह तेथ हा साचा । असे तुमचा अर्धात्मा हा ॥७॥

नसो वियोग म्हणून । सासुसासर्‍यां प्रार्थून ।
धवा घेऊन डोंळींतून । ये गाणगाभुवना ॥८॥

त्रिदोष वाढुनी जाण । द्विज झाला गतप्राण ।
सती उठे द्याया प्राण । निवारण करी जन ॥९॥

तीं तयाचे आठवी गूण । रडे शीर्ष आपटून ।
म्हणे रुसे गौरिरमण । कोण चोरुन ने सौभाग्या ॥१०॥

जैं धेनु जातां शरण । राखुनि घे यवन प्राण ।
भेटूं जातां देवा पडून । टाकीं चुरुन देऊळ कीं ॥११॥

तेणें अप्री झालें मज । देवा शरण येतां आज ।
न राखसी माझी लाज । देवा तुज कींव न ये कीं ॥१२॥

ती असे करी विलाप । तंव आला आपोआप ।
तो दीनाचा मायबाप । गुरु रुप पालटोन ॥१३॥

तीसि वदे कां रडसी । जीव ये कीं रडतां यासी ।
मायामय संबंधासी । व्यर्थ म्हणसी पति मेला ॥१४॥

देव तेही काळाधीन । तुम्ही तरी मर्त्य जाण ।
पाहूं जातां विचारुन । मेला कोण कोण जन्मला ॥१५॥

देह उत्पन्न होऊन । मरे त्याहुन विलक्षण ।
आत्मा निंत्य विकारहीन । संबंधी न कवणाचा तो ॥१६॥

त्या उत्क्रान्तीव्यापकाकैंची । वार्ता न त्या संबंधाची ।
नदीकाष्टवत्‌ हो देहांची । भेटी हेची कर्मयोगें ॥

ह्या अमंगळ देहाच्या । तादात्में भ्रम कर्मांचा ।
गुणमूल अज्ञानाचा । हो कीं साचाम परिणाम ॥

तूं अतंद्रित होऊन । दे हा संबंध सोडून ।
जेणें जासी उद्धरुन । तें साधून घेई शीघ्र ॥१९॥

रक्तास्थि मांसा न रडें । हें ऐकून ती पायां पडे ।
म्हणे बापा शोकीं पडे । काढा कडे सोयरे तुम्हीं ॥

इति श्री०प०प०वा०स०वि० सारे प्रेतांगनाशोको नाम त्रिंशो०


श्री सप्तशती गुरूचरित्र अन्य अध्याय


सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पहिला | Saptashati Gurucharitra Adhyay 1
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दुसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 2
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय तिसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 3
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय चौथा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 4
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पाचवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 5
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 6
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सातवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 7
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय आठवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 8
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय नववा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 9
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 10
सप्तशती अध्याय अकरावा | Saptashati Adhyay 11
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय बारावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *