श्री गुरुचरित्र सप्तशती अध्याय पाचवा

सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पाचवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 5

ये श्राद्धा ही विप्राघरीं । उत्तरदेशीं भिक्षा करी ।
श्राद्धापूर्वीं द्विजनारी । दान करी श्राद्धान्नाचें ॥१॥

दत्त विप्रस्त्रीचा भाव । पाहुनी सुत स्वयमेव ।
झाला श्रीपादराव । गृहभाव स्वीकारीना ॥२॥

विशेष विद्याभिन्न झाला । तात आरंभी विवाहाला ।
पुत्र म्हणे योगश्रीला । वरीं, अबला सर्व माता ॥३॥

निश्चय हा ते ऐकून । खिन्न होती त्यां दावून ।
त्रिमूर्तीरुप, आश्वासून । बंधू दोन पंग्वंध जे ॥४॥

करी प्रभू त्यांवरी डोळा । चालूं लागला पांगळा ।
पाहूं लागला आंधळा । अतर्क्य लीला श्रीपादाची ॥५॥

आशीर्वाद देई तयां । काशीपुरा जाऊनिया ।
बर्दयाश्रम पाहुनिया । श्रीपाद ये गोकर्णासी ॥६॥

विमलाः कीर्तयो यस्य । श्रीदत्तात्रेय एव सः कलौ श्रीपादरुपेण ।
जयति स्वेष्टकामधुक् ॥७॥

इति श्री०प०प०वा०स० सार श्रीपादावतारकथनं नाम पंचमो०


श्री सप्तशती गुरूचरित्र अन्य अध्याय


सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पहिला | Saptashati Gurucharitra Adhyay 1
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दुसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 2
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय तिसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 3
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय चौथा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 4
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 6
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सातवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 7
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय आठवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 8
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय नववा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 9
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 10
सप्तशती अध्याय अकरावा | Saptashati Adhyay 11
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय बारावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 12
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय तेरावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *