श्री गुरुचरित्र सप्तशती अध्याय चौथा

सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय चौथा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 4

बहुवित् सिद्धा पुसे द्विज । अत्रि कोण सांग मज ।
त्रीश केवीं हो अत्रिज । सिद्ध गुज ऐक म्हणे ॥ १॥

जाण अत्रि ब्रह्मपुत्र । अनसूया तत्कलत्र ।
दंपती परम पवित्र । त्यांचा पुत्र दत्तात्रेय ॥ २॥

निर्बाध अनसूयेचे । व्रत पाहुन ते साचें ।
मन भ्यालें सर्व सुरांचें । अबोधाचें बीज हें कीं ॥ ३॥

ते निश्चोतत्धैर्य देव । त्रिमूर्तीपाशी घेती धांव ।
आश्वासोनीं त्यांतें देव । भिक्षुभाव स्वीकारिती ॥ ४॥

ते ऊर्ध्व लोक सोडुनी । भिक्षुकसे होवुनि ।
तिघे आले अत्रिसदनीं। जातां रानीं मुनिवर्य ॥ ५॥

त्यां किंप्रयोजन ऐसें । अनसूया पुसतसे ।
नग्नभिक्षा दे तूं ऐसें । याचितसे देवत्रय ॥ ६॥

जरी सृती सोडिती ते । तरी सती वदे त्यातें ।
तसीच मी तुम्हा देते । स्वस्थचित्तें भिक्षा करा ॥ ७॥

स्वव्रताच्या सामर्थ्ये ती । अत्रिपदा चिंती चितीं ।
अतिथी बाळ कल्पुनी ती । सती नग्न होती झाली ॥ ८॥

सुदुस्तर ज्यांची माया । सहसा बालत्व ये तयां ।
तें पाहून अनसूया । विस्मया पावली ती ॥ ९॥

सुहास्यमुखी घे बालां । तंव स्तना पान्हा आला ।
पाजी एका एका बाला । जी विमला पातिव्रत्यें ॥ १०॥

त्यांची शांत झालीं मनें । पतिव्रतास्तनपानें ।
पाळण्यांत घालुनि गाणें । ती प्रीतीनें गायी साध्वी ॥ ११॥

ती सुखानें गातां मुनि । तेव्हा आला वनांतुनि ।
ज्ञानें त्रिमूर्ति जाणुनी । स्तवुनी तोषवी त्याला ॥ १२॥

त्यांचें गुज तें जाणुनि । राहिले सुत होउनि ।
निजरुपेंहि स्वस्थानीं । जाती तीनी देव हर्षे ॥ १३॥

सगुणत्वा आले त्यांची । अत्रि नामें योजी साचीं ।
चन्द्र दत्त दुर्वासाचीं । ब्रह्म विष्णु महेश्वर ॥ १४॥

चंद्र प्रणाम करुनी । चंद्रलोका गेला, मुनि ।
दुर्वासा फिरे भुवनीं । स्वसदनीं राहे दत्त ॥ १५॥

तो निवृत्तिमार्ग दावी । भक्तांचे काम पुरवी ।
स्मर्तृगामी पुनः भुवि । अवतरे श्रीपादाख्य ॥ १६॥

इति श्री०प०प०वा०स०वि० सारे अनसूयोपाख्यानं नाम चतुर्थो०


श्री सप्तशती गुरूचरित्र अन्य अध्याय


सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पहिला | Saptashati Gurucharitra Adhyay 1
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दुसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 2
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय तिसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 3
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पाचवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 5
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 6
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सातवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 7
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय आठवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 8
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय नववा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 9
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 10
सप्तशती अध्याय अकरावा | Saptashati Adhyay 11
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय बारावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 12
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय तेरावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *