श्री गुरुचरित्र सप्तशती अध्याय चव्वेचाळीसावा

सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय चव्वेचाळीसावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 44

सिंहा लोकनें करुन । ऐक पुढील कथन।
तंतूक संसारीं असून । भजे गुरुसी याममात्र ॥१॥

तल्लोक श्रीशैलासी । जातां बोलविती त्यासी ।
तया वदे तो गुरुपाशीं । श्रीशैलेशमल्लिकार्जुन ॥२॥

सर्वत्र हा गुरु एक । पाषाण पाहूं जाती लोक ।
ते त्या निंदुनी गेले लोक । ये तंतुक गुरुपाशी ॥३॥

तो पाय वंदी त्यासी । गुरु पुसे का जासी ।
तो तसेंचि सांग त्यासी । चतुर्दशी पुढें आली ॥४॥

नभो मार्गे गुरुतया । नेउनी दाविती श्रीशैल्य ।
देवा पाहे तो लोक तया । पुसोनी साच न मानीं ॥५॥

लिंगीविलोकी तैं गुरुसी । स्थनमहात्म्यगुरुत्यासी ।
सांगेपंपापुरींशिवासी । पाहुनि श्वानायेराजत्व ॥६॥

स्त्रीवश्य तो जरि कां शैव । पुसतां स्त्रीला प्राक्स्वभाव ।
सांगे, राणीपुसेस्वभाव । म्हणे तोकवडींतूंपूर्वी ॥

आलंबिलें मांस पाहून । श्रीशैलाग्रीं धार येऊन।
तुजला मारी म्हणून । राणी होवून रमसीं ॥८॥

तूं मी भविष्यड्‌जन्मीं । होवूं राजे, अंती स्वधामी ।
जावूं म्हणे, तंतुकामीं । क्षेत्रधामी आणिले तुला ॥

जैं वर्त्यग्रीं लागे आग । तैं हो शीघ्र ध्वांतभंग ।
तमा होतां गुरुसंग । आवृत्तिभंग हों तयाचा ॥१०॥

त्या अव्याग्रागुरुसंगमीं । आणवूनीधाडितीग्रामीं ।
त्याला भ्रांत म्हणतीग्रामी । मठधामीं आणि भक्तातो

प्रत्यययेयात्रिक येतां । सर्वांला ये निम्रांतता ।
म्हणेती देव गुरुनाथा । तंतुका भक्ताग्र्यमानिती ॥१२॥

इति श्री०प०प०वा०स०वि सारे श्रीपर्वतयात्रावर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंशो०


श्री सप्तशती गुरूचरित्र अन्य अध्याय


सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पहिला | Saptashati Gurucharitra Adhyay 1
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दुसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 2
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय तिसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 3
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय चौथा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 4
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पाचवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 5
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 6
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सातवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 7
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय आठवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 8
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय नववा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 9
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 10
सप्तशती अध्याय अकरावा | Saptashati Adhyay 11
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय बारावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *