श्री गुरुचरित्र सप्तशती अध्याय सव्विसावा

सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सव्विसावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 26

वेद केवळ म्हणावया । हो सायास ऋषिवर्या ।
कलियुगीं अल्पायुष्यां । केवीं आग्नायांतीं गती ॥१॥

चिरंजीव भरद्वाज । ब्रह्मा पुसे वेदगुज ।
तीन राशी दावी अज । ऋषी लाजला तेधवा ॥२॥

दे देव मुष्टी तीन । न तया आले अजून ।
हे अनंत वेद जाण । विभागून ठेविले तूर्त ॥३॥

विष्णू भूतळीं व्यासरुपी । चौशिष्यां चार निरुपी ।
वेद शाखा विभागरुपी । पैला निरुपी ऋग्वेद ॥४॥

शुद्धांतः करणें पैला । ऐक सांगो ऋग्वेदाला ।
द्वरत्‍निमात्र रुप त्याला । व्यक्तगळा दीर्घदृष्टी ॥५॥

रवि समान कांति ज्यांची । अत्रीगोत्र देवता ज्याची ।
ब्रह्मा गायत्री छंदची । आयुर्वेदचि उपवेद ॥६॥

शाखा नामें भेद पांच । सहा अंगें ब्राह्मणच ।
अरणेंशीं हो वेदच। पैलासच व्यास सांगे ॥७॥

शिष्य तयाचा दुसरा । वैशंपायन नामें बरा ।
तया यजुर्वेद दुसरा । सांगे बरा विभागून ॥८॥

सुमनः प्रीती जो यजनें । करी पंचारत्‍नी मानें ।
भारद्वाज गोत्र जाणें । कृशपणें त्रिष्टुप्‌छंद ॥९॥

दैव महा विष्णु ज्याचें । उपवेद धनु ज्याचें ।
सूर्याभ जो भेद त्याचे । जाण साचे श्याऐशीच ॥१०॥

सुमनः प्रीती दे स्तवनें । सामवेद अभिधानें ।
षड्‌रत्‍निमितमानें । जैमिनीनें घेतला हा ॥११॥

विशेष हा शांत दांत । असे चर्मदंडहस्त ।
गोत्र काश्यप दैवत । रुद्र ख्यात जगतीछंद ॥१२॥

जो ओष्ठा रक्त असे । याच्या भेदा मिती नसे ।
ज्याचा उपवेद असे । गंधर्व असें सांगे व्यास ॥१३॥

भुवनीं सांग भेद याचे । कोण बोलेल वाचे ।
सांगोपांग वदतां वाचे । शेषाचेही ये शीण ॥१४॥

अतींद्रिय ज्ञाता व्यास । ऐक म्हणे सुमंतूस ।
सांगे अथर्ववेदास । हो देवेश देव त्याचा ॥१५॥

असे याचा उपवेद । अस्त्र वेद तिसरा छंद ।
गोत्र बैजान स्वछंद । नऊभेद कल्प पांच ॥१६॥

हे कोणि चारही पूर्ण । एवढे न जाणिले जाण ।
एक शाखा ही अपूर्ण । तुम्ही पढून सर्वज्ञ कीं ॥१७॥

जे विप्र धर्मयुक्त । विष्णु मानी त्यां दैवत ।
वेदबळें हस्तगत । तयां होत देवादिक ॥१८॥

जे स्वकृत्या सोडुनी देती । ग्लेच्छापुढें वेद पढती ।
ब्राह्मणातें जिंकिती । ते होती ब्रह्मराक्षस ॥१९॥

इति०श्री०प०वा०स०वि० सारे चतुर्वेदकथनं नाम षड्‌विंशो०


श्री सप्तशती गुरूचरित्र अन्य अध्याय


सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पहिला | Saptashati Gurucharitra Adhyay 1
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दुसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 2
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय तिसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 3
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय चौथा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 4
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पाचवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 5
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 6
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सातवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 7
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय आठवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 8
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय नववा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 9
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 10
सप्तशती अध्याय अकरावा | Saptashati Adhyay 11
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय बारावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *