श्री गुरुचरित्र सप्तशती अध्याय बावन्नावा

दत्तजन्म – सप्तशती गुरूचरित्र | Saptashati Gurucharitra Datta Janma

ॐ नमोजी गुरु स्वामी दत्तात्रया ।
कृपाळू सखया दीनबंधू ॥१॥

तुझे कीर्तिगुण वर्णाया लागुन ।
इच्छितसे मन माझें बहु ॥2॥

तरि देई मति वदावया वाणी ।
आनंदाची खाणी प्रगटाया ॥३॥

आयका हो तुम्ही श्रोते संतजन ।
जन्म सुलक्षण श्रीदत्ताचा ॥४॥

सावित्री आणिक लक्ष्मी पार्वती ।
एके ठायीं स्थीति जाली होती ॥५॥

अकस्मात आली नारदाची फेरी ।
विणा स्कंधावरी घेउनियां ॥६॥

देवोनियां त्यातें बैसाया आसन ।
पुसती वर्तमान त्रैलोकीचें ॥७॥

असे नारदमुनीं त्रैलोक्य भुवनीं ।
आम्हा ऐशा कोणी असती काय ॥८॥

पतिव्रता आणि सर्वसत्ता आंगीं ।
ऐशा कोणी जगीं असती काय ॥९॥

ऐशा गर्विष्ठ पाहे तिघीजणी ।
बोले नारदमुनी तयालांगीं ॥१०॥

तुमची याहुनी श्रेष्ठ कोटीगुण ।
देखलीसे जाण पतिव्रता ॥११॥

भूलोकाचे ठायी अत्रिमुनी-जाया ।
सती अनुसूया नाम तिचें ॥१2॥

तुम्हां ऐशा दासी तिजला शोभती ।
काय सांगूं ख्याति तिची तुम्हां ॥१३॥

ऐसे आयकोनी मुनीचें वचन ।
मनामाजीं खिन्न जाल्या तिघी ॥१४॥

आपुलिया घरा उठोनियां गेल्या ।
पतीसी बोलत्या जाऊनियां ॥१५॥

आइका हो तुम्ही आमुचें वचन ।
कासावीस होती प्राण बहू ॥१६॥

अनुसूयेची कीर्ति नारदमुनीनीं ।
वर्णिली येवोनी आम्हांपाशीं ॥१७॥

तरी तुम्ही जावें मृत्युलोकाठायी ।
अनुसूयेचे गृहीं लागवेगीं ॥१८॥

हरोनियां तिच्या सत्वालागीं जाण ।
यावें परतून निजघरा ॥१९॥

स्त्रियांचे वचन आयकोनी कानीं ।
तिघे तत्क्षणीं उठीयेले ॥२०॥

ब्रह्मा विष्णु आणि तिजा चंद्रमौळी ।
निघाले ते काळीं मृत्युलोका ॥२१॥

स्नानसंध्येलागी अत्रिमुनि गेला ।
माध्यान्हीं पातला दिनमणी ॥२2॥

तयाकाळीं तिवे होवोनि अतीत ।
गेले आकस्मात् भिक्षेलागीं ॥२३॥

अनुसुयेलागीं मारुनियां हांक ।
बोलती कौतुक करोनियां ॥२४॥

भिक्षा घाली माते आम्हांसी सत्वर ।
नग्न दिगंबर होवोनियां ॥२५॥

नाहीं तरी आम्ही जातो परतोनि ।
सत्त्वासि घेऊनि तुझ्या आतां ॥२६॥

आयकोनि ऐसें अतिथी वचन ।
पतिव्रतारत्‍न चिंतावलें ॥२७॥

करोनियां मनीं पतीचें चिंतन ।
तीर्थातें घेऊन शिंपीयलें ॥२८॥

तंव ते तिघेजण झाले चिमणे बाळ ।
रांगती लडिबाळ होवोनियां ॥२९॥

अनुसुया नग्न होवोनियां आपण ।
करि दुग्धपान तयांलागीं ॥३०॥

तिघेजण एक्या पालखीं घालून ।
ओवीया गाऊन हालवीत ॥३१॥

इतुकियामाजीं अत्रिमुनी आले ।
बाळांतें पाहिलें निजडोळां ॥३2॥

विस्मित होवोनि आपुलीया मनीं ।
म्हणे श्रेष्ठ कोणी असती हे ॥३३॥

असो या लागून झाले बहुदिन ।
स्वर्गींचें भुवन शून्य ठेलें ॥३४॥

लक्षुमी पार्वती सावित्री या तिन्ही ।
चिंताग्रस्त मनीं जाल्या बहू ॥३५॥

एके ठायीं सर्व होवोनियां गोळा ।
चिंता वेळोवेळां करिताती ॥३६॥

इतुक्यांत आली नारदाची फेरी ।
मंजुळ उच्चारी नाममंत्र ॥३७॥

देवोनि आसन बैसविले मुनी ।
करिती विनवणी तयांलागीं ॥३८॥

आमुचे भ्रतार गेले कोणीकडे ।
आम्हांसी सांकडें घालोनियां ॥३९॥

तयावीण आम्हां न गमेचि क्षण ।
जाले बहुदिन तयालागीं ॥४०॥

तयांवीण सर्व शोभीत मंदीर ।
दिसति भयंकर आम्हांलागीं ॥४१॥

तुम्हांप्रति कोठें भेटतील तरी ।
सांगावें सत्वरीं आम्हांलागीं ॥४2॥

तंव बोले मुनि तया स्त्रियांप्रति ।
देखियेले पती तुमचे म्यां ॥४३॥

अनुसूयेचे घरीं तिघेजण बाळ ।
होवोनि लडिवाळ खेळताती ॥४४॥

आयकोनि ऐंसें मुनीचें वचन ।
विस्मित होऊन बोलती त्या ॥४५॥

आमुचिया बोला गेले सतीघरीं ।
आम्हांलागीं घोरीं । घालूनियां ॥४६॥

चला जाऊं अतां तयेचिया घरा ।
मागूनि भ्रतारा घेऊं आजी ॥४७॥

अभिमान दूर सांडुनियां जाण ।
पातल्या शरण अनुसूयेसीं ॥४८॥

म्हणती वो माते देई चुडेदान ।
करी बोळवण आम्हांलागीं ॥४९॥

भ्रतारांवाचून आमुचे पंचप्राण ।
कंठापाशीं जाण आले माते ॥५०॥

सर्वभावें आतां शरणागत आम्ही ।
द्यावे आमुचे स्वामी आम्हांलागीं ॥५१॥

पतिव्रता म्हणे ’न्यावे आपुले पती ।
धरुनियां हातीं आपुलाले’ ॥५2॥

तवं त्या बोलती तिवीजणी तीतें ।
ओळख आम्हांते न पडेचि ॥५३॥

समान दिसती ब्रह्माविष्णुरुद्र ।
तिन्ही मुखचंद्र सारिखेची ॥५४॥

माय होवोनियां दीन मावशी ।
द्यावे हो आम्हांसी ओळखून ॥५५॥

ऐशा त्या वेल्हाळा पाहूनियां दीन ।
केलेसें विंदान अनुसूयेनें ॥५६॥

पतीच्या तीर्थासीं शिंपूनी मागुती ।
तिघीचेही पती दाखविले ॥५७॥

ब्रह्माविष्णुरुद्र होवोनि प्रसन्न ।
म्हणे ’वरदान मागें कांहीं ’ ॥५८॥

म्हणे अनुसूया द्यावे ऐसे वर ।
तिवेही कुमर तुम्हां ऐसे ॥५९॥

तथास्तु म्हणोनि देऊनीयां वर ।I
ब्रह्महरीहर जाते झाले ॥६०॥

तयांच्या प्रसादें जाले तिघे पुत्र ।
उत्तम पवित्र पुण्यशील ॥६१॥

विरंचीचा चंद्र शिवाचा दुर्वास ।
विष्णूचा तो अंश दत्तात्रय ॥६2॥

तयाकाळीं हर्ष जाला जयजयकार ।
येती सुरवर तया ठायां ॥६३॥

आनंदोनि देव वर्षती सुमनें ।
करिती निंबलोण सर्व जग ॥६४॥

निरंजन म्हणे धन्य आजि दिन ।


श्री सप्तशती गुरूचरित्र अन्य अध्याय


सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पहिला | Saptashati Gurucharitra Adhyay 1
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दुसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 2
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय तिसरा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 3
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय चौथा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 4
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पाचवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 5
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 6
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय सातवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 7
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय आठवा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 8
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय नववा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 9
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय दहावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 10
सप्तशती अध्याय अकरावा | Saptashati Adhyay 11
सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय बारावा | Saptashati Gurucharitra Adhyay 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *